Prvý InterNos

Rotary klub Žilina už dlhé roky spolupracuje a pomáha Nadácii Krajiny harmónie, ktorá 25 rokov usporiadala v Žiline medzinárodný festival postihnutej mládeže – „Jašidielňa“. Tento festival mal veľký ohlas vo verejnosti a pomáhal najmä postihnutým deťom začleniť sa do normálneho života.

V tomto roku Nadácia Krajiny harmónie trochu rozšírila zameranie festivalov a 3. septembra usporiadala v Žiline medzinárodný festival „Inter Nos – Medzi nami“. Bol to festival, ktorý pokračoval v doterajších tradíciách Jašidielne. Jeho cieľom bolo poukázať na silné stránky všetkých ľudí, podporiť vzájomné porozumenie medzi nimi bez rozdielu (výšky, váhy, farby, postihnutia, či veľkosti peňaženky) a veselou formou pripomenúť, že všetci tvoríme komunitu a len spolu dokážeme oceniť rôznorodosť. Bolo to krásne podujatie, ktorého sa zúčastnili i hosujúce deti z viacerých európskych krajín a zanechalo u účastníkov festivalu veľa krásnych spomienok.

Spolupráca a sponzorovanie Nadácie Krajiny harmónie patrí medzi základné a nosné projekty Rotary klubu Žilina, ktoré máme stále na pamäti a pre nich vyvíjame rôzne aktivity na získanie finančnej pomoci (sú to napr. Benefičný koncert, Rotary ples, aukcie obrázkov a pod.). V areáli nadácie má RC zasadenú i pamätnú lipu zasadenú pri príležitosti osláv 100 rokov založenia Rotary International a tam sa členovia Rotary stretávajú i s postihnutými deťmi.

Rotary klub Žilina už pred 4. rokmi nadviazal úspešnú spoluprácu i s Rotary klubom v Jaroslawe v Poľsku a tento klub tiež vecnými darmi pomáhal Nadácii krajina harmónie a to Jašidielni a teraz i festivalu „Inter Nos“. Členovia RC Jaroslaw sa už aj 4 krát zúčastnili týchto podujatí a vždy priviezli i skupinku postihnutých detí zo svojho mesta, ktorá sa aktívne zúčastňuje týchto festivalov. V tomto roku to bola zas trochu iná atmosféra, ale hlavne je, že všetci boli spokojní a nadviazalo sa tam veľa dobrých priateľstiev a kontaktov.

Text: Karol Herian, RC Žilina
Foto: Martin Barčík, RC Žilina