Autistická škola

Projekt Regionálneho centra pre autistov v Žiline (RCA) vzikol z iniciatívy rodičov, pedagógov a odborníkov zaoberajúcich sa problematikou autizmu. Cieľom projektu je zabezpečiť komplexnú starostlivosť pre ľudí so špeciálno-pedagogickými potrebami s diagnózou autizmu a ich rodinám. RCA začalo svoju činnosť v roku 2006, keď sa prvykrát otvorili brány prvej Súkromnej základnej školy pre žiakov s autizmom (jedinej svojho druhu na Slovensku), ktorá zabezpečuje výchovu a vzdelávanie detí.

Edukačný proces prebieha v štruktúrovanom prostredí triedy podľa individuálnych vzdelávacích plánov formou TEACCH programu určeného práve pre deti s autizmom.Školu navštevuje viac ako 20 detí nielen zo Žiliny, ale aj z Kysúc, Čadce, Kolárovíc, Terchovej, Ružomberka a Považskej Bystrice. Erudovaný tím špeciálnych pedagógov a asistentov je spoľahlivou zábezpekou poskytovania kvalitného vzdelávani detí.

Súčasťou RCA ej aj Domov sociálnych služieb "Život spolu" pre deti a dospelých s autizmom, ktorého zriaďovateľom je Občianske združenie "Detská komunita".

Pre deti je k dispozícií telocvičňa, herňa, počítačová miestnosť vybavená špeciálnymi edukačnými a fono programami, muzikoterapeutická a arteterapeutická miestnosť, keramická dielňa a zubná ambulancia. DSS zabezpečuje celodennú starostlivosť deťom od predškolského veku až po dospelosť. 

RCA úzko spolupracuje a konzultuje s rodičmi, odborníkmi z radov medicíny, psychológie a pedagogiky. Pedagógovia sa zúčastňujú odborných kurzov a seminárov v rámci ďalšieho vzdelávania, ako aj domácich a medzinárodných konferencií zameraných na problematiku autizmu.

RCA zastrešuje aj Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva.

Rotary klub Žilina  podporuje Regionálne centrum autistov v Žiline od roku 2002.

Rotariáni pomohli s výmenou okien na Autistickej škole,
Rotariáni pomohli s výmenou okien na Autistickej škole - fotografie