Učíme sa chápať a pomáhať i zdravotne postihnutým ľuďom

Ako je nám dobre známe, základným cieľom Rotary je ochota pomáhať druhému v každodennom živote a to najmä humanitnými službami nielen pri podpore ideálov a služby v živote rotariána a spoločnosti, ale aj pri pomoci zdravotne postihnutým osobám, ktoré sú odkázané na pomoc.

Možno si to ani neuvedomujeme, aké má problémy zdravotne postihnutý človek, alebo dieťa. Je to úplne iný život so svojimi zdravotnými problémami, s každodennými pre zdravých ľudí zanedbateľnými starosťami a zvlášť v zaradení sa do spoločenského života. Takíto ľudia, hoci majú i vysokoškolské vzdelanie, spoločnosť im dáva často najavo, že sú iba príťažou, ťažko si hľadajú prácu a nie vždy sú rovnocennými partnermi svojím kolegom. Pritom si málokto z nás uvedomuje, že v takomto stave sa môže ktokoľvek zdravý ocitnúť kedykoľvek. Takým príkladom môžu byť aj ľudia, ktorí sú buď už od narodenia, alebo po úraze a sú imobilní a sú odkázaní na vozík.

Rotary klub Žilina má v programe svojej činnosti viaceré projekty pomoci najmä pre mentálne postihnuté deti (Stružielka, Jašidielňa, Autistická škola) a v posledných rokoch i pre zdravotne postihnutých detí i dospelých, ktorí sú odkázaní na život vo vozíku. Hlavným iniciátorom a sprostredkovateľom práve pre takéto združenie za RC Žilina je Jozef Galdun. Na Slovensku je už od r. 1999 založené totiž Občianske združenie telesne postihnutých „Aktívny vozík“, ktorého cieľom je prebudiť záujem o aktívnejší a plnohodnotnejší život. Je to celoslovenská organizácia, ktorá komunikuje elektronicky, pomáha si navzájom radami a robí rôzne školenia, poučné zájazdy i rekondično – integračne pobyty.

Hlavnými organizátormi podujatí OZ „ Aktivný vozík“ sú tiež vozičkári a to predseda Peter Grňa a podpredsedovia Katarína Štulrajterová a Zuzana Malecká. Napriek veľkému spoločenskému prínosu, toto združenie, ktoré má už desiatky členov z celého Slovenska existuje len z malého príspevku na členské a z príspevkov sponzorov.

V tomto roku Rotary klub Žilina zas prispel podstatnou finančnou čiastkou na umožnenie už tradičného týždňového pobytu pre 65 ľudí na chate v Krpáčovej, kde sa zišli celé rodiny so zdravotne postihnutými deťmi i s dospelými. Pri návšteve našich členov RC Žilina na chate v Krpáčovej sme mali možnosť vidieť veľkú vďačnosť účastníkov pobytu za pomoc, ktorú sme im poskytli a videli sme hlavne nadšenie a radosť zo vzájomného stretnutia. Počas pobytu sa deti i dospelí venujú rôznym zaujímavým a poučným akciám i hrám, získavajú nové informácie, upevňujú si svoje sebavedomie, vzájomné priateľstvá a pomoc.

Sme veľmi radi, že členovia Rotary klubu v Žiline môžu byť užitoční a nápomocní i pri pomoci zdravotne postihnutým osobám pri zabezpečovaní ich úspešných podujatí a tak pomôcť napĺňať vlastne poslanie a ciele Rotary.

Text: Jozef Galdun a Karol Herian, RC Žilina
Foto: Aktívny vozík