Polio Plus

Na začiatku 80-tych rokov Rotary začalo plánovať najambicióznejší program vo svojej histórii – očkovať všetky deti sveta proti polio a tým celosvetovo vymýtiť detskú obrnu.

Prísľub Rotary zozbierať potrebných 120 miliónov US dolárov na nákup očkovacej látky pre všetky deti sveta bol prednesený na pôde Spojených národov pri 40. výročí UN/OSN v októbri 1985. Tento ambiciózny prísľub zaktivizoval celosvetovú zdravotnícku komunitu. V priebehu troch rokov Rotariáni zozbierali viacej než dvojnásobok prisľúbenej sumy finančných prostriedkov. Venovali spolu 247 miliónov US dolárov. Kým príde ku celosvetovej eradikácii a certifikácii eradikácie polio prispejú Rotariáni sumou, ktorá prevýši 600 miliónov US dolárov.

Úloha Rotary v eradikácii polio sa stále vyvíja. Na začiatku bolo úlohou Rotary byť iniciátorom, a to najmä poskytnutím finančných prostriedkov na nákup očkovacej látky a mobilizáciou dobrovoľníkov, ktorí by pomohli s prácou spojenou s distribúciou očkovacej látky a tiež pri jej podávaní. Grant Nadácie Rotary podporil vznik skupiny expertov pri Svetovej zdravotníckej organizácii, ktorí vypracovali svetový program eradikácie. V nedávnych rokoch fondy PolioPlus pokrývali náklady spojené s transportom a inými operačnými výdajmi súvisiacimi s podávaním vakcíny. Fondy PolioPlus podporili tiež sledovanie výskytu polio, aby sa identifikovali miesta cirkulácie vírusu. Ďaľšie prostriedky z Nadácie Rotary podporili výcvik zdravotníckych pracovníkov a dobrovoľníkov, ktorí mali pracovať v procese imunizácie detí.

V roku 1995 Rotary vytvorilo pracovnú skupinu odborníkov, ktorí mali za úlohu presviedčať vlády o potrebe politickej a finančnej podpory pre eradikáciu polio. V spolupráci s ďaľšími partnerskými organizáciami táto skupina odborníkov mobilizovala viacej než 1,5 miliardy US dolárov pre granty určené na polio eradikáciu.

Každý člen Rotary klubu Žilina prispieva mesačne do Nadácie Rotary.
Viac o Polio Plus na www.rotary.sk, www.rotary.org.