Ocenenia

Za svoju činnosť bol klub viackrát ocenený, vrátane:
• 2000/2001 - Presidential Citation to Create Awareness - Take Action, udelenom svetovým prezidentom Rotary International Frank J. Devlynom a guvernérom D2240 Ivanom Belanom,
• 2004 - Čestné uznanie RI a D2240 za vzornú prípravu PETS v marci 2004, udelené guvernérom D2240 Viktorom Príkazským,
• 2006 - Distriktní ocenění za službu Nadaci Rotary - The Rotary Foundation District Service Award, udelené guvernérom D2240 Otakarem Veselým,
• Cena RI za významný úspěch - Rotary International Significant Achievement Award,
• 2008 - Ocenenie za službu dištriktu 2240 - The District 2240 Service Award, udelené guvernérom D2240 Petrom Pajasom.

Nositeľmi čestného odznaku Paul Harris Fellow sa v klube stali:
• Emil Hadbábny (2015)
• Vasil Dorovský (2015)
• Oldřich Kovář (2015)
• Marián Prievozník (2015)
• Jozef Galdun (2014)
• Juraj Sabaka (2014)
• Peter Mazúr (2014)
• Miroslav Znášik (2014)
• Václav Kraus (2008)
• Vladimír Mošat (2011, 2015)
• Jaroslav Hanzel (2012)
• Marián Faško (2012)
• Vladislav Tamáši (2005) - bývalý člen klubu

Rotary klub Žilina tiež ocenil čestným odznakom Paul Harris Fellow amerického rotariána so slovenskými koreňmi Johna Martinku (2008) z RC Bellevue Breakfast za jeho osobný príspevok k projektu Počítače pre školy.

 Nositeľmi ceny T.J. Baťu sa v klube stali:
• Antonín Pospíšil (2015)
• Marián Faško (2014)
• Václav Kraus (2006)
• Peter Zajac (2007)
• Karol Herian (2010)
• Peter Mazúr (2012)
• Marek Monošík (2012) - lekár, nečlen klubu, ktorý nezištne pomáha Autistickej škole.
• Vladislav Tamáši (2007) - bývalý člen klubu

 Čestné uznanie dištriktu 2240 bolo udelené:
• Juraj Sabaka (2001) – The Rotary Foundation - District Service Award - za najlepší intranetový klubový systém a jeho prevádzku,
• Miroslav Znášik (2004) - Dištriktné ocenenie pre príležitosti „100 rokov Rotary a putovného zvonu“,
• Ivan Lamoš, bývalý člen klubu (2004) - Dištriktné ocenenie pre príležitosti „100 rokov Rotary a putovného zvonu“,
• Václav Kraus (2004) - Dištriktné ocenenia pre príležitosti „100 rokov Rotary a putovného zvonu“,
• Pavol Král, bývalý člen klubu (2004) - Dištriktné ocenenia pre príležitosti „100 rokov Rotary a putovného zvonu“,
• František Veselý, čestný člen klubu (2005) - Čestné uznanie Rotary Dištriktu 2240 za dlhoročnú podporu rotariánskych myšlienok. Udelil guvernér D 2240 Viktor Príkazský 22.apríla 2005 pri príležitosti konania Dištriktnej konferencie k storočnici založenia Rotary a odovzdal v júni 2005 na Dištriktnej konferencii vo Vysokých Tatrách.
• Vladimír Mošat (2005) - Čestné uznanie Rotary Distriktu 2240 za dlhoročnú podporu rotariánskych myšlienok. Udelil guvernér D 2240 Viktor Príkazský 22.apríla 2005 pri príležitosti konania Dištriktnej konferencie k storočnici založenia Rotary a odovzdal v júni 2005 na Dištriktnej konferencii vo Vysokých Tatrách.
• Ivan Lamoš, bývalý člen klubu (2005) - Čestné uznanie Rotary Distriktu 2240 za aktívnu prácu vo výbore pre službu mládeži.

 Pamätný list za prácu k 100. výročiu RI vo funkčnom období 2004/2005 bol udelený nasledovným členom:
• Václav Kraus (2005)
• Karol Herian (2005)
• Ivan Lamoš, bývalý člen klubu (2005)
• Viliam Turanský, čestný člen klubu (2005)
• Pavel Niňaj (2005)
• Antonín Pospíšil (2005) 

Ďakovný list guvernéra dištriktu za vykonanú prácu odovzdal dištriktný guvernér Martin Timr pri príležitosti 15. výročia prijatia klubu do Rotary International:
• Marián Faško (2011)
• Emil Hadbábny (2011)
• Pavol Král, bývalý člen klubu (2011)
• Antonín Pospíšil (2011)
• Juraj Sabaka (2011)
• Miroslav Znášik (2011)

Ocenení členovia - fotografie