16 rokov Stružielky

Samotná Stružielka je regionálne špecializované vzdelávacie zariadenie pre zdravotne postihnuté deti a mládež, ktoré aplikuje výchovu, vzdelávanie a integračný proces formou umeleckých postupov. Pracuje od roku 1992 a jej zriaďovateľom je Kysucké osvetové stredisko v Čadci. Navštevujú ju chovanci domovov sociálnych služieb na Kysuciach a deti z rodín. Stružielku ročne navštevuje 60-70 detí s rôznymi druhmi ochorenia: mentálna retardácia, poruchy správania, autizmus, Downov syndróm, poruchy reči, epilepsia, alergie a ďalšie.

V rámci Stružielky pracujú pod vedením odborných lektorov odbory: psychoterapia, arteterapia, muzikoterapia, dramatická výchova, tanec, logopédia, pracovná dielňa, liečebný telocvik a hudobno-pohybová dielňa. Deti a lektori sa stretávajú pravidelne v priestoroch Domu kultúry v Čadci. V praxi uplatňujú rôzne spôsoby činnosti od individuálneho a skupinového vyučovania až po podujatia s verejnou prezentáciou rôzneho typu – koncerty, výstavy, vianočné zábavné stretnutia a hry, letné tábory, poznávacie výlety, vychádzky do prírody a podobne.

Stružielka je však aj názov letného Rotary tábora, ktorý každoročne organizuje Kysucké osvetové stredisko v Čadci s Múzickou školou v Ostrave a rotariánmi. Financovanie tohto tábora v plnej miere zabezpečujú Rotary kluby v Ostrave a Žiline. Je to aj veľmi dobrý príklad medzinárodnej spolupráce nielen výchovných pracovísk detí, ale aj rotary klubov v rámci nášho distriktu. V tábore spravidla pracujú 4 tvorivé dielne pod vedením kvalifikovaných slovenských a českých lektorov. Výsledky ich práce sú za prítomnosti rodičov a hostí prezentované v spoločnom programe - divadelnom predstavení detí na záver Rotary tábora.

V tomto roku v mesiaci jún sa tento Rotary tábor uskutočnil na českej strane a to v Řece, v hoteli Javor. Tu strávili postihnuté deti celotýždenný pobyt v nádhernej atmosfére vzájomných hier a bohatých aktivít. Na záver si pozvali aj svojich sponzorov, Rotary kluby z Ostravy a Žiliny a predviedli nám všetko, čo sa za ten týždeň naučili. Tento krát to bola pestrá zmes ľudových piesni, tančekov a vtipov zo Slovenska i Čiech. Z tváre detí bola cítiť radosť z pekného stretnutia a aj vďaku za takúto možnosť, ktorú im naše rotary kluby poskytujú. Práve táto radosť je aj našou najväčšou odmenou a dáva aj nám pocit šťastia a optimizmu pre našu každodennú prácu.

Činnosť Stružielky a najmä jej Rotary táborov chcú naše rotary kluby v Ostrave a v Žiline aj naďalej podporovať. Je to jeden z našich hlavných projektov a veríme, že nám to všetkým prinesie dobrý pocit spolupatričnosti a radosti.

Text: Karol Herian (RC Žilina)
Foto: Juraj Sabaka (RC Žilina)

Stružielka 2009